Strona G?ównaO organizacjiRejestracjaLinkiKontakt
September 20 2014 01:45:31   
Nawigacja
Strona G?ówna
Historia
O organizacji
Nabór
Mundur
Regulamin Jednostki
Statut
Wesprzyj nas

Rejestracja
Download
Linki
Prasa o nas
Kontakt
Galeria
Filmy
Artyku?y
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nabór 2014 - informacje
nabor2014a
Nabór 2014
Nabor2014INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

Nabór do naszej Jednostki Strzeleckiej będzie odbywał się podobnie jak w latach poprzednich. We wrześniu odbędą się spotkania informacyjne dla zainteresowanych osób oraz prezentacje w szkołach. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na naszych stronach oraz profilu facebook pod koniec sierpnia.

_____________________________________

Podstawowe informacje.


Co zyskujesz?
Głównym przywilejem z bycia Strzelcem jest możliwość legalnego noszenia munduru i służby krajowi. Jednak przynależność do naszej organizacji niesie za sobą wiele innych korzyści:
• dostęp do szerokiej gamy szkoleń taktycznych, ogniowych, spadochronowych, medycznych itp.
• możliwość ciągłego doskonalenia – ćwiczenia i szkolenia odbywają się regularnie
• możliwość zdobycia uprawnień – Związek organizuje kursy kończące się uzyskaniem powszechnie uznawanych certyfikatów i uprawnień;
• przygotowanie do pracy w służbach mundurowych – jeżeli myślisz o tym, aby być żołnierzem lub policjantem, w „Strzelcu” zdobędziesz podstawowe umiejętności, które ułatwią ci start
• poznanie ludzi podzielających Twoje pasje
• okazja do odbycia wielu ciekawych podróży
• aktywne spędzanie wolnego czasu
• rabat na oporządzenie z linii „STRZELEC” z MIWO-Praszka

Jakie są wymagania?
• ukończone 16 lat (zgoda rodziców) lub ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• obywatelstwo polskie
W pierwszym okresie szkolenia nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie. Nie narzucamy naszym Strzelcom konieczności zakupu określonego sprzętu. Priorytetem jest jednak jak najszybszy zakup pełnego umundurowania wz. 93.

Kontakt:
js4031szczecin@gmail.com
Zaj?cia 10.11.2013
Zaj?ciaKolejne zaj?cia odb?d? si? w najbli?sz? niedziel? 10.11.2013. Zbiórka w siedzibie JS 4031 o godz. 09.00.
Rekruci - przypomnie? sobie zagadnienia z regulaminów.
Drugie zaj?cia 13.10.2013
nabor13Zaj?cia rozpoczynaj? si? o godzinie 9 w siedzibie Jednostki.
Wzi?? ze sob? nale?y przybory do pisania i zeszyt.


Jednostka mie?ci si? w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej przy ulicy ks. Wawrzyniaka 5

https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zK236OHlpF5I.kgnwtT2j5jF0

Uwaga!! Do ko?ca pa?dziernika do??czy? mo?e do nas ka?dy, wystarczy przyj?? na zaj?cia. Je?eli nie by?e?/a? na pierwszych zaj?ciach nic nie szkodzi na przeszkodzie aby? do??czy? do nas na tych albo nast?pnych pa?dziernikowych zaj?ciach.
NABÓR 2013
nabor13Wyjd? z domu. Zosta? Strzelcem!

Jednostka Strzelecka 4031 Szczecin og?asza nabór w swoje szeregi.

Co zyskujesz?
G?ównym przywilejem z bycia Strzelcem jest mo?liwo?? legalnego noszenia munduru i s?u?by krajowi. Jednak przynale?no?? do naszej organizacji niesie za sob? wiele innych korzy?ci:
• dost?p do szerokiej gamy szkole? taktycznych, ogniowych, spadochronowych, medycznych itp. w cenach du?o ni?szych ni? w przypadku ofert komercyjnych
• mo?liwo?? ci?g?ego doskonalenia – ?wiczenia i szkolenia odbywaj? si? regularnie
• mo?liwo?? zdobycia uprawnie? – Zwi?zek organizuje kursy ko?cz?ce si? uzyskaniem powszechnie uznawanych certyfikatów i uprawnie?; podobnie jak szkolenia s? one oferowane w konkurencyjnych cenach
• przygotowanie do pracy w s?u?bach mundurowych – je?li my?lisz o tym, aby by? ?o?nierzem lub policjantem, w „Strzelcu” zdob?dziesz podstawowe umiej?tno?ci, które u?atwi? ci start
• poznanie ludzi podzielaj?cych Twoj? pasj?
• okazja do odbycia wielu ciekawych podró?y
• rabat na oporz?dzenie z linii „STRZELEC” z MIWO-Praszka

Jakie s? wymagania?
• uko?czone 16 lat (zgoda rodziców) lub uko?czone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• obywatelstwo polskie
W pierwszym okresie szkolenia nie jest wymagane ?adne specjalne wyposa?enie. Nie narzucamy naszym Strzelcom konieczno?ci zakupu okre?lonego sprz?tu. Priorytetem jest jednak jak najszybszy zakup pe?nego umundurowania wz. 93.

Chc? zosta? Strzelcem!
Bycie cz?onkiem Zwi?zku Strzeleckiego „STRZELEC” OSW oznacza ci?g?e szkolenie i doskonalenie. Strzelcy musz? si? wykazywa? motywacj? i determinacj?, dyscyplin?, sprawno?ci? fizyczn? oraz wiedz?. Nosz?c mundur z symbolami pa?stwowymi s? zobowi?zani by reprezentowa? sob? jak najwy?sze standardy.
Przyjd? i zobacz, ?e doskonalenie swoich umiej?tno?ci sprawia ogromn? rado??, a przezwyci??anie swoich s?abo?ci daje niesamowit? satysfakcj?. Sprawd? jak wielu ludzi podziela Twoje zainteresowania. Odkryj w sobie nieznane umiej?tno?ci, rozbudzaj pasje. Zara? innych swoim zaanga?owaniem. Do??cz do naszego zespo?u!

Teraz i Ty mo?esz rozpocz?? swoj? przygod? ze Strzelcem. Przyjd? na jedno ze spotka? informacyjnych i zapisz si? na pierwsze zaj?cia szkoleniowe:
• 11.09.2013 – godz. 17.00
• 25.09.2013 – godz. 17.00

Spotkania odb?d? si? w siedzibie JS 4031, w budynku Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej, ul. Wawrzyniaka 5, 70-392 Szczecin.


Dodatkowo, je?li termin spotka? jest nieodpowiedni, zapraszamy do naszej siedziby w trakcie trwania dy?urów, prowadzonych w ka?d? ?rod? (pocz?wszy od 28 sierpnia) w godzinach 16.00 – 19.00.

Aby zg?osi? si? na nabór nale?y przyj?? na dy?ur do siedziby JS lub wys?a? zg?oszenia na e-mail JS: js4031szczecin@gmail.com zawieraj?ce imi? i nazwisko, rok urodzenia, kursy, szkolenia, uprawnienia.

Pierwsze zaj?cia odb?d? si? ju? 6 pa?dziernika. Zbiórka o godz. 09.00 na przystanku G??BOKIE w Szczecinie.


Wszelkie zapytania prosz? kierowa? po adresem:
Koordynator naboru - sekc. ZS Wojciech DOBRASZCZYK
e-mail: wojciech.dobraszczyk@gmail.com
Kurs Pierwszej Pomocy
kppW dniach 7-9 czerwca strzelcy uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzili ratownicy z OSP „SZCZECIN” (m.in. ratownicy medyczni oraz stra?acy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej). Kurs obejmowa? zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach cywilnych. Liczne wyk?ady przeplatane by?y zaj?ciami praktycznymi i niespodziewanymi symulacjami w których strzelcy udzielali pomocy np. osobie pora?onej pr?dem, z zatrzymaniem akcji serca, po próbie samobójczej, osobom rannym w strzelaninie w lesie czy w wypadku samochodowym. Wszyscy uczestnicy uko?czyli kurs z wynikiem pozytywnym. Dzi?kujemy ratownikom z OSP Szczecin za po?wi?cony czas i nauk? cennych umiej?tno?ci.

Kurs by? ostatnim punktem Indywidualnego Planu Rozwoju realizowanego z pomoc? Szczeci?skiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarz?dowych SEKTOR 3. Dzi?kujemy za wsparcie! :)
Piknik Pod Platanami 2013
platanyW dniu 26.05.2013 strzelcy z JS 4031 Szczecin uczestniczyli w XII Szczeci?skim Spotkaniu Organizacji Pozarz?dowych "Pod Platanami". Ju? po raz drugi mieli?my okazj? wystawi? stoisko promocyjne oraz po raz pierwszy zaprezentowa? si? na du?ej scenie. Odwiedzaj?cy mieli okazj? porozmawia? o zbli?aj?cym si? naborze, pozna? nasz? organizacj?, ale tak?e zrobi? sobie zdj?cie w pe?nym umundurowaniu oraz roz?o?y? i potrzyma? prawdziw? bro?.
Piknik "Pod Platanami" to ?wietna okazja do wymiany do?wiadcze?, promocji i poznania ciekawych ludzi. Z pewno?ci? jeszcze tam wrócimy.
Przyrzeczenie strzeleckie 2013
blyskawicaW dniu Narodowego ?wi?ta Konstytucji 3 maja w Gdyni, oby?o si? uroczyste przyrzeczenie strzelców Zwi?zku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Spo?eczno-Wychowawczej na okr?cie muzeum Marynarki Wojennej, ORP B?yskawica.

Przyrzeczenie odby?o si? po raz trzeci na najstarszym niszczycielu na ?wiecie, w tym roku, po raz pierwszy w uroczysto?ci brali udzia? strzelcy z naszej jednostki. Udzieli? go dowódca IV Pomorskiego Okr?gu Strzeleckigo, chor. ZS Maciej KOWALSKI, przyjmowa?o je 5 rekrutów z JS 4018 Gda?sk oraz 4 rekrutów z JS 4031 Szczecin. Przyrzekaj?cy wypowiadali s?owa przyrzeczenia na bander? okr?tu. Na pok?adzie by? równie? pododdzia? strzelców starszych s?u?b? z Gda?skiej jednostki oraz przyjaciele z zaprzyja?nionych Zwi?zków: Zwi?zku Pi?sudczyków TPJP Okr?gu Pomorskiego w Gdyni, Zwi?zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w Gdyni.
Po zako?czeniu uroczysto?ci na pok?adzie, strzelcy zwiedzili okr?t i udali si? do Sali Kaprów, gdzie odby?y si? przemówienia dowódcy okr?gu, dowódcy jednostek, zaproszonych go?ci, wr?czenia aktów nominacji na stopnie strzeleckie. Prezes Pomorskiego Okr?gu Zwi?zku Pi?sudczyków RP TPJP w Gdyni Julian Aleksander MICHA? wr?czy? dyplomy uznania dla 10 strzelców z gda?skiej JS za „krewienie idei i czynów Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego”.
Kurs "Rajd w dzia?aniach piechoty"
rajd w dzia?aniach piechotyW kursie uczestniczy?o 3 strzelców z JS 4031 Szczecin (w tym D-ca JS) oraz D-ca Pomorskiego Okr?gu Strzeleckiego.

"W dniach 20 - 21 kwietnia 2012 r. w ?odzi odby?o si? szkolenie "Rajd w dzia?aniach piechoty", maj?ce form? ?wiczenia zintegrowanego pododdzia?ów piechoty lekkiej i GSR (z rozbudowanym dzia?aniem si? OPFOR) realizuj?cych zadanie wypadu na obiekt obsadzony przez przeciwnika.
Wykonanie zadania zosta?o poprzedzone dzia?aniami rozpoznawczymi i etapem planowania. Po postawieniu rozkazu bojowego i ?wiczeniu przygotowawczym pododdzia?y oko?o gdziny 24.00 rozpocz??y realizacj? wyznaczonych zada?.
Zgrupowaniem dowodzi? kpt. Pawe? Supi?ski (GSR), konsultantem taktycznym by? mjr rez. Krzysztof Wójcik.
W szkoleniu zorganizowanym Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, które zabezpiecza?a logistycznie JS 4008 ?ód?, wzi??o udzia? 45 uczestników oraz 18 strzelców odgrywaj?cych rol? OPFOR."

?ród?o: Strzelecki Portal Szkoleniowy
IPR dla JS 4031 Szczecin
IPRIPR DLA JS 4031 SZCZECIN

Jednostka Strzelecka 4031 Szczecin na pocz?tku bie??cego roku wygra?a konkurs na realizacj? Indywidualnego Planu Rozwoju. Konkurs przeznaczony jest dla stowarzysze? ze Szczeci?skiego Obszaru Metropolitalnego i ma na celu pomoc w realizacji planów rozwoju stworzonych przez organizacje i ich finansowanie. Projekt realizowany jest przez Szczeci?skie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz?dowych SEKTOR 3.


CO JU? ZROBIONO?

• W naszym planie rozwoju postawili?my na ludzi – jako najwa?niejszy filar naszej organizacji. Stwierdzili?my, ?e inwestycja w kadry przyczyni si? do rozwoju naszej Jednostki. W zwi?zku z tym, cztery osoby z kadry dowódczej uko?czy?y kurs na wychowawc? kolonijnego i otrzyma?o stosowne uprawnienia do opieki nad osobami niepe?noletnimi w czasie zorganizowanych form wypoczynku.
• Nie zapomnieli?my tak?e o strzelcach i rekrutach. Dla nich zakupiono siedem sztuk karabinków treningowych AKM, które s? potrzebne w czasie szkolenia wojskowego, a których ci?gle nam brakowa?o.
• Kolejnym punktem w planie jest promocja Jednostki i ZS „STRZELEC” OSW. W tym celu zaprojektowano i wydrukowano 1000 szt. plakatów oraz 1000 szt. ulotek promocyjnych. Zostan? wykorzystane przy akcjach rekrutacyjnych.


CO JESZCZE PRZED NAMI?

• Ostatnim elementem, i zarazem najwa?niejszym, jest organizacja trzydniowego kursu pierwszej pomocy dla strzelców z naszej JS. Wzbogacimy si? tym samym o kolejnych kilkunastu przeszkolonych strzelców, którym wiedza ta przyda si? zarówno podczas zaj?? terenowych jak i w ?yciu codziennym.


ILE TO KOSZTUJE?

Zgodnie z regulaminem konkursu, IPR nie mo?e przekracza? kwoty czterech tysi?cy z?otych i na tak? kwot? obliczony jest tak?e nasz plan. Warto nadmieni?, ?e pieni?dze pochodz? ze ?rodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
Zaj?cia w Areszcie ?ledczym w Szczecinie
swW dniu 02.03.2013 strzelcy i rekruci z JS 4031 uczestniczyli w zaj?ciach na terenie Aresztu ?ledczego w Szczecinie. Zaj?cia prowadzone by?y w formie wyk?adu z pokazem zdj?? i filmów, a jego tematyka obejmowa?a m.in. zadania i cele s?u?by wi?ziennej, warunki rekrutacji i s?u?by, uzbrojenie i wyposa?enie. Zaj?cia poprowadzi? rekrut naszej jednostki, funkcjonariusz s?u?by wi?ziennej m?. chor. SW Micha? Wiernik. Serdecznie dzi?kujemy prowadz?cemu, a tak?e dyrekcji Aresztu ?ledczego za mo?liwo?? zorganizowania zaj??.


Informujemy, ?e relacje z cotygodniowych zaj?? s? dost?pne na naszym profilu na facebooku.
Strona 1 z 8 1 2 3 4 > >>
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 78
Nieaktywowany Użytkownik: 15
Najnowszy Użytkownik: Norbert Wojtczak


www.polskiejednostkispecjalne.org

This site has had: 211021 Unikalnych wizyt

Powered by Dawnfall © 2006-2008 | Wz93 by: Kyoujin